Jan Versteegh: Praktische aanpak

“Om samen met betrokken partijen te werken aan een betere mobiliteit in de regio Leiden en voor het verder ontwikkelen van de regio Leiden en in bredere zin de regio Rijnland, is het verbeteren van mobiliteit essentieel. Deze regio is een prachtige regio met een mooie balans tussen een goed leefklimaat en een goed werkklimaat. Een regio met top sectoren die het ook verdienen dat er krachtig wordt gewerkt aan het verbeteren van mobiliteit.”

“Ik wil mij specifiek sterk maken voor een praktische aanpak. Geen hoogdravende plannenmakerij, maar concreet aan de slag. Door het leggen van juiste verbindingen slimme oplossingen bedenken, die tot concrete resultaten leiden.”

“De relatie met overheden is van groot belang. Ik ben ook overwegend positief over de rol van de overheid in het mobiliteitsdossier. In het dossier RijnlandRoute is ook juist door de goede samenwerking met overheden resultaat geboekt. Ik vind het ook uitdagend om invulling te geven aan het ambassadeurschap en te werken aan concrete resultaten. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan is wat mij betreft prima om te komen tot resultaten. Dat andere werkgevers daarbij een cruciale rol spelen, lijkt mij zonneklaar. Juist als ieder zijn rol goed pakt en vanuit gezamenlijkheid werkt aan verbetering van mobiliteit kunnen er mooie dingen worden gerealiseerd," zegt Jan Versteegh van TeekensKarstens advocaten en notarissen.