Ondernemers met interesse in duurzame mobiliteit

De Schieoevers en het Delft Technology Park vormen een uniek bedrijvengebied in Delft. "We zijn er trots op: je treft hier de hersenen en handen van Delft". Het gebied ligt ingesloten tussen de A13 en de A4, aan de Schie en het spoor en het lijkt dus heel goed bereikbaar. Maar het kan en moet beter. René Hartevelt is directeur van de ReBas Groep, een bedrijf gespecialiseerd in creditdienstverlening en bestuurslid van de Bedrijven Kring Schieoevers (BKS). Guido Sluijsmans is directeur van NextDriver, een organisatie die professionele chauffeurs coacht en is bestuurslid van Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP). Beiden hebben zij mobiliteit in hun portefeuille. In het voorjaar hebben zij samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland een enquête gehouden onder hun leden over mobiliteit.

Onlangs hebben beide organisaties een mobiliteitsvisie opgesteld waarin zij zich sterk maken voor een goed bereikbaar en verkeersveilig zuidelijk deel van Delft en een duurzaam gebruik van de infrastructuur. Hartevelt: "We maken hier met alle bedrijven en de TU Delft de toekomst. Goede bereikbaarheid hoort daarbij en dat vinden onze leden ook. De enquête kende een zeer hoge respons: ruim 41% van de bedrijven en organisaties met 2 of meer werkzame personen vulde het onderzoek in. Dat geeft de betrokkenheid bij het onderwerp wel aan."

Wat te doen met 100 euro?
"De uitkomsten van de enquête bevestigden de ideeën die we vooraf hadden," zegt Sluijsmans. "Enerzijds benoemen de werkgevers als knelpunten de ontsluiting van de Kruithuisweg (N470) en het gebrek aan parkeerplaatsen. Door een toename van woningen, banen en bezoekers in de komende jaren worden veel meer vervoersbewegingen verwacht. Tegelijkertijd hebben de ondernemers oog voor de alternatieven. Zo hebben zij behoefte aan meer openbaar vervoer, zien zij graag extra ov-haltes en is station Delft Campus in hun optiek de ideale plek voor een mobiliteitshub. Daarnaast willen ze het gebruik van de fiets verhogen en de kwaliteit van de fietsfaciliteiten verbeteren."

Eén van de vragen in de enquête luidde: stel dat je 100 euro kan uitgeven aan mobiliteit, hoe zou je dat dan besteden? De uitkomsten waren als volgt: investeer 22 euro in extra ov-haltes, 16 euro in extra oplaadpunten voor e-bikes, 14 euro in extra fietsenstallingen, 12 euro in extra parkeerplekken en de werkgevers gaven tot slot aan dat er van de 100 euro 11 kon worden geïnvesteerd in extra capaciteit van autowegen. Sluijsmans: "De resultaten geven weer dat ondernemers heel erg bezig zijn met duurzame mobiliteit of ze hebben er interesse in. Van de respondenten wil 80% aan de slag met maatwerk acties, bovendien heeft ruim 20% aangegeven daarin samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland te willen optrekken. Vanzelfsprekend zal extra openbaar vervoer of een mobiliteitshub niet zo snel kunnen worden gerealiseerd, maar doordat de fiets ook als goed alternatief wordt genoemd zien we mogelijkheden dit in te zetten in het voor-en natransport rondom het ov."

Wensen bundelen en naar de markt brengen
"De ondernemers hebben nu gesproken, ze geven de bereidheid aan met duurzame mobiliteit aan de slag te willen. Nu gaan wij als bestuur verder met de uitkomsten aan de slag. De komende periode stellen we met elkaar een actieplan op. We betrekken daar graag de expertise van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland bij. Zij kennen de fiscale regels, hebben kennis van de markt en weten wat er in andere gebieden wel en niet werkt," zegt Hartevelt. Hij vervolgt: "We starten met het prioriteren van de wensen, daarna gaan we gezamenlijk bepalen waarin we willen investeren, om aansluitend de vraag van de ondernemers te bundelen zodat we daar waar nodig een goede marktpartij kunnen vinden die het kan uitvoeren. Samen vertegenwoordigen onze aangesloten bedrijven en organisaties bijna 20.000 banen en daarmee ruim 35% van de werkgelegenheid in Delft. We kunnen dus massa maken en zijn daarmee een aantrekkelijke partij." Sluijsmans vult aan: "Het actieplan zal niet alleen aandacht besteden aan personen mobiliteit. Er is ook nog veel winst te behalen bij de logistiek. Het kan efficiënter, slimmer en schoner."