Resultaten 4 jaar convenant

In september 2012 is een internetenquête uitgezet onder medewerkers van convenantpartners in Haaglanden. In de enquête zijn vragen opgenomen over de mobiliteit en betrokkenheid bij mobiliteitsmanagementmaatregelen door medewerkers van convenantpartners. In verband met de vergelijkbaarheid zijn de vragen grotendeels gelijk gebleven aan de vragen die in 2009 in de nulmeting zijn gesteld.

De belangrijkste uitkomst van de enquête is dat de meting laat zien dat mobiliteitsmanagement effectief is. 5% van de medewerkers die hun gedrag hebben veranderd zegt dit direct of indirect te hebben gedaan onder invloed van mobiliteitsmanagement maatregelen van de werkgever.

Het onderzoek laat wel ook zien dat mobiliteitsgedrag dynamisch is en vraagt om lange termijn inzet. Medewerkers die langer werken bij de convenantorganisaties en ook langer in contact staan met mobiliteitsmanagement laten eerder de auto staan in de spits. Anderen zijn juist de auto meer gaan gebruiken in de spits en ondervinden nu de knelpunten. Zij zijn de doelgroep voor de komende tijd.

Andere resultaten zijn:

  • Het gebruik van met name thuiswerken is toegenomen; een derde van alle medewerkers is vaker thuis gaan werken. Elektronisch of telefonisch vergaderen scoort daarnaast het hoogst, op enige afstand gevolgd door op andere tijden werken.
  • In totaal is er een afname van het aantal spitsritten met 4%. Met name de kortere spitsritten zijn vervangen door een alternatief, zoals een ander vervoermiddel of thuiswerken.
  • Het gebruik van de fiets is licht toegenomen ten opzichte van 2009. Een van de redenen om de fiets te gebruiken is, is de positieve invloed van de fiets op de gezondheid.
  • De auto is het meest gebruikte vervoermiddel voor zakelijke reizen. Netto is bij 6% van de zakelijke reizigers het aantal zakelijke autokilometers toegenomen. In de spits zien we juist een netto afname van 2% van de medewerkers die zakelijke kilometers maken. De medewerkers die de spits mijden bij zakelijke reizen doen dit voornamelijk door met de auto buiten de spits te reizen.