Toekomst

Komende jaren in het teken mobiliteitstransitie

Interview met Jan Breugem

Is er de laatste maanden door corona ineens al veel veranderd op het gebied van mobiliteit, de komende jaren zal de transitie nog groter worden. Denk aan de verstedelijking maar ook aan elektrificering van het wagenpark en de focus op deelvervoer. Wat blijft is dat werkgevers ondersteund worden in de transitie met maatwerk en door experts die de samenhang in het gebied kennen.

Jan Breugem, programmamanager en teamleider van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland schetst de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. "De komende tien jaar zal er heel veel veranderen: de elektrificering van het wagenpark krijgt een enorme vlucht, het parkeren op straat in de steden zal niet langer normaal zijn en de focus komt te liggen op het delen van vervoermiddelen, zoals deelfietsen, -e-scooters en -auto's. Dit heeft alles te maken met de samenleving die sterk zal veranderen. De verstedelijking van delen van Zuid-Holland zal naar verwachting sterk doorzetten. De oude as Leiden-Dordrecht zoals dat zo mooi heet, zal dan veel meer woningen en bedrijven huisvesten en in onze regio komt een fikse toename van het aantal bewoners. Naast de woningbouw vinden er de komende jaren ook veel onderhoudswerkzaamheden plaats aan wegen, bruggen en tunnels. Alles bij elkaar brengt dat in eerste instantie ongemakken met zich mee, zoals files en vertragingen maar uiteindelijk resulteert het in een kwaliteitsslag en een betere ruimtelijke benutting."

Blijvend ander mobiliteitsgedrag
De afgelopen maanden hebben we door corona gezien dat ontwikkelingen ineens in een versnelling kunnen raken. Breugem: "De rol van Corona hierbij is bijzonder. Enerzijds is het nu een bepalende factor in onze maatschappij waardoor we ons niet meer kunnen bewegen zoals we gewend zijn. Anderzijds helpt het ook om de mobiliteitstransitie te versnellen. Thuiswerken was al jaren een item dat we bespraken met werkgevers maar waar we weinig gehoor op kregen, nu is iedereen er mee bezig en constateren dezelfde werkgevers dat dit in de kern prima kan. Als we het thuiswerken voor circa de helft van de week kunnen vasthouden, dan scheelt dat enorm in files, vertragingen en in reductie van CO2. Maar daarmee zijn de ambities zoals gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs nog niet behaald. Daar is blijvend een ander mobiliteitsgedrag voor nodig waar naast locatie onafhankelijk werken, ook andere mobiliteitskeuzes bij horen (bijv. fietsen als het kan en de auto als het moet."

Bereikbaar Zuid-Holland
Om de gehele mobiliteitstransitie in Zuid-Holland vorm te geven is besloten dat er één uitvoeringsorganisatie komt waar zowel Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, De Verkeersonderneming als BEREIK! onderdeel van uit gaan maken. De werknaam daarvoor luidt vooralsnog Bereikbaar Zuid-Holland. Breugem: "Alle drie die organisaties hebben hun eigen specialisme. Bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is dat de betrokken community van werkgevers en organisaties. Bij BEREIK! gaat het over dynamisch verkeersmanagement en De Verkeersonderneming heeft een mooie bewonersaanpak. Sinds afgelopen jaar werken we met onze campagne Ways2go ook al op provinciaal niveau. Door de samenvoeging krijg je een organisatie met slagkracht die de grote knelpunten die de komende jaren ontstaan het hoofd weet te bieden met beproefde en met innovatieve oplossingen."

Doel blijft een soepel functionerend mobiliteitssysteem
"Voor werkgevers betekent het dat de kunstmatige grenzen die er nu nog zijn vervagen. Organisaties met vestigingen in De Rotterdamse en Haagse of Leidse regio krijgen nu soms nog ieder een ander aanbod aan probeeracties. Dat zal straks veranderen. Vanuit de eenheid kunnen we werkgevers, logistieke bedrijven, medewerkers en bewoners maar bijvoorbeeld ook bezoekers nog beter faciliteren in het veranderingsproces. Ons doel blijft een soepel functionerend mobiliteitssysteem in Zuid-Holland. We hebben elkaar hierbij hard nodig en vragen daarom nadrukkelijk aan werkgevers om zich daar ook voor in te blijven zetten en veranderingen door te voeren in het beleid. Elke vertraging levert economische schade op en alleen met zijn allen kunnen we dat voorkomen. Wat ook blijft is dat we maatwerk leveren en de werkgevers met onze expertise ondersteunen bij hun veranderende mobiliteitsbeleid. Hierbij zullen we ook steeds vaker via een gebiedsaanpak werken en gericht inspiratie en kennis uitwisselen met alle relevante partijen in het gebied in combinatie met een expert die weet wat er nu speelt en wat er het komend jaar gaat spelen. Juist die samenhang binnen een gebied is cruciaal," zegt een gemotiveerde Breugem.